SEA Yönetmeliği Güncellendi

Bize Ulaşın
SEA Yönetmeliği Güncellendi

SEA Yönetmeliği Güncellendi

10.12.2020

Güncelleme Hakkında

11/12/2013 tarihli ve 28848 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik” de (SEA Yönetmeliği) değişiklik yapan “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Değişiklik Yapan Yönetmelik” 10/12/ 2020 tarihli ve 31330 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Yapılan güncelleme Avrupa Birliği nin 1272/2008 EC Sayılı “Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması(CLP)  Tüzüğünün 5 ila 13 üncü ATP lerini  (Teknik Gelişmeye Uyum)  (12. ATP hariç) içermektedir.

Değişiklikleri, SEA Yönetmeliğinin Ana Metininde yapılan güncellemeler ve SEA Yönetmeliğinin Ekinde yapılan güncellemeler olmak üzere iki ana başlıkta inceleyebiliriz.

SEA Yönetmeliği Ana Metinde Yapılan Değişiklikler

SEA Yönetmeliğinin Ek-8, Ek-9,Ek-10 ve Ek-11 e yapılan atıflar göre “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin” (KKDİK Yönetmeliği) ilgili hükümlerine yapılmıştır.

SEA Yönetmeliğinin “Özel durumlarda etiketleme şartlarındaki istisnalar” la ilgili25 inci Maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde geçen “soluma yoluyla zararlı” ibaresi “aspirasyon zararlı” ibaresi olarak düzeltilmiştir. Yönetmeliğin aynı Maddesine (e) fıkrası eklenerek  Metaller için aşındırıcı olarak sınıflandırılan fakat cilt ve/veya göz aşındırıcı olarak sınıflandırılmayan madde ve karışımlara  Ek-1 in 1.3 başlığına uygun olarak  özel durumlarda etiketlemeden istisnalar getirmektedir .

SEA Yönetmeliğinin 36 ıncı Maddesinin ikinci fıkrasına (ç) bendi eklenerek tek kullanımlık çözünür ambalaj içerisinde tüketici kullanımları amacı ile piyasaya arz edilen sıvı deterjanlara ek-2’nin üçüncü bölümünün 3.3 numaralı başlığına uygun olarak ambalajlanır, hükmü getirilmiştir.

Yönetmeliğin   “Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü” nü düzenleyen 41  inci  Maddesine beşinci fıkra eklenerek  KKDİK Yönetmeliğine göre  kaydı yapılan maddelerin Sınıflandırma ve Etiketleme bildirimine muafiyet getirilmiştir.

SEA Yönetmeliği Eklerinde Yapılan Değişiklikler

Yönetmeliğin Ek-7, ek-8,-ek-9,ek-10 ve ek-11 ekleri yürürlükten kaldırılmıştır. Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2, ek-3, ek-4, ek-5,ek-6 eklerinde de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Zararlı Madde ve Karışımların Sınıflandırılması Ve Etiketlenmesine İlişkin Gereklilikleri Düzenleyen SEA Yönetmeliğinin 25 inci Maddesi uyarınca  ek-1 nin Birinci Bölümü 1.3.başlığında yer alan “Özel Durumlarda Etiketleme Şartlarındaki  İstisnalara” 1.3.6 alt başlığı eklenerek  metaller için aşındırıcı olarak sınıflandırılan fakat cilt aşındırıcı veya ciddi göz hasarı (Kategori 1) olarak sınıflandırılmayan  bitmiş haldeki ve tüketici kullanımı amacıyla piyasaya arz edilen maddeler veya karışımların etiketinde GHS05 zararlılık işaretinin kullanımına istisna getirilmiştir.

Yönetmeliğin 31 inci Maddesi uyarınca  ek-1, Birinci Bölüm 1.5. başlığında yer alan “ Etiketleme ve Ambalajlama  Koşullarından İstisnalara” 1.5.2.4  alt başlığı eklenerek  içeriği 10 ml hacmi geçmeyen ve bilimsel araştırma ve geliştirme veya kalite kontrol analizi   yapmak üzere ve iç ambalajın, etiket bilgilerinin yer aldığı dış ambalajın içinde bir dağıtıcıya ya da alt kullanıcıya tedarik edilmek için piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların  iç ambalajlarının etiketinde  bu Yönetmeliğin 19 uncu maddesinde belirtilen etiket unsurlarından istisnalar getirilmiştir.

Fiziksel zararlara  ilişkin sınıflandırma kriterleri ve etiketleme unsurlarının  tanımlandığı Ek-1 in Birinci Bölümünün 2.2 Başlığında yer alan alevlenir gazlara ilişkin zararlılık sınıfına kimyasal olarak karasız gazlar dahil edilerek  kategori A ve kategori B olmak üzere iki yeni kategori eklenmiştir ve bu kategorilere ilişkin sınıflandırma kriterleri Tablo  2.2.2 de,  etiket unsurları ise Tablo 2.2.3 de tanımlanmıştır.

Ek-1 in Birinci Bölümünün 2.3 Başlığında yer alan “Alevlenir Aerosoller” başlığı Aerosoller olarak değiştirilmiştir. 2.3.2.2 başlığına ve şekil 2.3.1 e aerosol kategori 3  sınıflandırma kriterleri ve karar verme mantığı eklenmiştir. Bu sınıflandırma kategorisine  ilişkin etiket unsurları ise Tablo 2.3.1 e ilave edilmiştir.

“Belirli Maddelerin ve Karışımların Etiketlenmesi ve Ambalajlanmasına İlişkin Kuralları” düzenleyen ek-2 nin “Ambalajlamaya ilişkin Özel Kuralların” yer aldığı Üçüncü Bölüme 3.3   başlığı  eklenerek tek kullanımlık çözünür ambalaj içerisinde tüketici kullanımları amacı ile piyasaya arz edilen sıvı deterjanlar için  ilave ambalajlama kuralları tanımlanmıştır.

Ek-3 zararlılık ifadeleri listesinde , ek-4 önlem ifadeleri listesinde ve ek-5 zararlılık işaretlerinin ikinci sütununda güncellemeler yapılmıştır .Ek-6, “Bazı Zararlı Maddeler için Uyumlaştırılmış Sınıflandırma ve Etiketlemenin”   Üçüncü Bölümü, Tablo 3 Zararlı maddelerin uyumlaştırılmış sınıflandırma ve etiketlenmesi listesinde güncellemeler yapılmıştır. Tablo 3 listesine yaklaşık  200 madde eklenmiş ve listede var olan yaklaşık 150 maddenin de sınıflandırması ve etiketlenmesi güncellenmiştir.

Sonuç

Yönetmelik yayımlanma tarihinde yürürlüğe girmiştir.  Geçici Madde 1 ile 01/01/2023  tarihinden önce piyasaya arz edilen maddelerin ve karışımların etiketlenmesi ve ambalajlanması  1/1/2023 tarihine kadar değişiklikten önceki hükümlere uygun olarak da yapılabilecektir.

Diğer önemli bir konu, SEA Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilen ve zararsız olarak sınıflandırılan maddelerin sınıflandırma ve etiketleme (S&E) bildirimi yapılmadı.  Yapılan güncelleme ile SEA Yönetmeliğinin 41 inci Maddesi hükmüne göre “Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğe” göre kayda tabi zararsız olarak sınıflandırılan maddeleri piyasaya arz eden imalatçılar veya ithalatçılar gecikmeksizin S&E bildirimini KKS sistemi üzerinden Bakanlığa yapması gerekmektedir.

Bugünden itibaren, tek kullanımlık çözünür ambalaj içerisinde tüketici kullanımları amacı ile piyasaya arz edilen sıvı deterjanların ek-2 nin Üçüncü Bölümünde belirtilen ilave ambalajlama kurallarına uygun olarak ambalajlanması gerekmektedir.

 

Bilgilerinize arz ederiz.

 

İlgili yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz. 

SEA (CLP) Uyum Hizmetimizi de inceleyebilirsiniz.

                                                                                                                  

Çerez Kullanımı

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için amaçlarla sınırlı ve gizliliğe uygun şekilde çerez kullanmaktayız.
Çerez Politikası Nedir?

Kabul Ediyorum